V budoucí trase středočeské D3 probíhá podrobný geotechnický průzkum

Základními podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení jsou výstupy z realizace, v tomto případě velmi rozsáhlého, podrobného geotechnického průzkumu (dále GTP). Ten byl v celé trase D3 Středočeská, která zahrnuje 5 stavebních úseků v délce necelých 59 kilometrů, zahájen v listopadu loňského roku. Jeho samotnému zahájení předcházela rozsáhlá příprava v podobě zajištění potřebných ohlášení a získání souhlasů majitelů pozemků se vstupem na pozemky, přičemž v celé trase je jich několik stovek.

Podrobný GTP navazuje na předchozí etapu průzkumných prací – tj. na předběžný GTP. Jeho cílem je shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrsko–geologických a hydrogeologických poměrech zkoumaného území, geomechanických vlastnostech dotčených zemin a hornin tvořících podloží budoucích násypů, mostních objektů, tunel apod., provést jejich interpretaci a připravit tak podklad pro vypracování dokumentace ve stupni DPS, jak je již výše uvedeno. Jednou z významných úloh podrobného GTP je například posouzení vlivu stavby na okolí, zejména z pohledu ovlivnění stávajícího režimu podzemních vod. Podél celé chystané stavby je sledován vývoj její hladiny jak v domovních studnách, tak ve speciálně vystrojených pozorovacích vrtech, které budou sloužit ke sledování stavu podzemní vody po celou dobu stavby i po jejím dokončení.